Champion - szkolenia dla nauczycieli

Rady szkoleniowe

Informacja w formacie PDF

dr BARBRABA BILEWICZ-KUŹNIA - PEDAGOGIKA

1. Praca z historyjką obrazkową, zagadką i opowiadaniem.
2. Matematyka z darami Froebla
3. Warsztaty z darami Froebla.
4. Działania innowacyjne i nowatorskie przedszkola w zakresie metod
aktywizujących myślenie dziecka.
5. Obserwacja dziecka - komfort psychiczny i zaangażowanie w działanie.
6. Zabawa swobodna a zabawa dydaktyczna- podobieństwa, różnice,
przykłady.
7. Edukacja geometryczna dzieci.
8. TWAL- technika rozwijania wyobraźni i myślenia przestrzennego dzieci -
stemplowanie za pomocą plastikowej karty.
9. Horror vacui- lęk przed pustką, mozaiki i ornamenty - warsztaty
10. Zarządzanie talentami -praca z uczniem zdolnym – Tutoring.
11. Edukacja geometryczna dzieci – warsztaty.
12. Metoda projektów w edukacji dziecka.
13. Kształtowanie intuicji geometrycznych.
14. Program „Ku dziecku” – zasady, planowanie pracy, metoda projektów.
15. Wspomaganie rozwoju pamięci u dzieci.
16. Rozwijanie zdolności twórczych dzieci.
17. Edukacja matematyczna wg metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
18. Dar zabawy - koncepcja autorska inspirowana pedagogiką Froebla.
19. Eureka! - co można odkryć w zabawie heurystycznej w przedszkolu?
20. Matematyka w przedszkolu - niekonwencjonalnie -uczenie się
i nauczanie w działaniu.
21. Przedszkole promujące zabawy - warsztaty dla nauczycieli.
22. Leśne przedszkola i „outdoor learning.”

dr KRZYSZTOF KRUSZKO - PEDAGOGIKA

1. Bezpieczeństwo dziecka w życiu codziennym.
2. Podstawy astronomii i geografii dla dzieci.
- Zagadnienia z przyrody nieożywionej, geografii i astronomii w programach
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
3. Edukacja przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Nauczanie przez odkrywanie.
Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

dr MAŁGORZATA CENTNER-GUZ - PEDAGOGIKA

1. Kombinowanie intelektualne i twórcze dzieci z wykorzystaniem
literatury i książki.
2. Warsztat bajkoterapeutyczny dla nauczycieli - metoda pomocy dzieciom
w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Ilustracja, która prowadzi - potencjał edukacyjny współczesnej książki
obrazkowej i sposoby jego wykorzystania.
4. Zaciekawić dzieci książką i literaturą - animacja czytelnictwa dziecięcego
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

dr Małgorzata Samujło – PEDAGOGIKA SZKOLNA

1. Zarządzanie czasem - skuteczne techniki i narzędzia.
2. Emisja głosu - warsztaty dla nauczycieli. Zasady higieny głosu, choroby
zawodowe w obrębie głosu, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
usprawniające aparat mowy.
3. Jak zachęcić ucznia do nauki, skuteczne metody i techniki uczenia się
(zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum).

mgr SYLWIA KUSTOSZ – PEDAGOGIKA ZABAWY

1. Kreatywne zabawy z literaturą.
2. Rytm, ruch, recytacja - twórcze rymowanie w przedszkolu.
3. Bajkoterapia jako element codziennej pracy nauczyciela przedszkola.
4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej - twórcze zabawy matematyczne.
5. Wychowanie literackie cz. 2.
6. Edukacja czytelnicza w przedszkolu i nowych trendach w literaturze
dziecięcej.
7. „Opowiem Ci bajkę – wpływ mediów na dziecko.” Analiza współczesnych
bajek i ich wpływ na dziecko, jakie bajki wybierać, jak rozmawiać z rodzicami
– propozycje zebrań i warsztatów.
8. „Efektywnie – kreatywnie , czyli zabawy rozwijające myślenie twórcze u
dzieci.” Czym jest kreatywność, jak ją rozwijać, kreatywna edukacja.
9. Raz i dwa, raz i dwa, niech radosny nastrój trwa! – Rymowanki, Wyliczanki,
Zabawianki na każdą okazję.
10. „Od małego coś zdrowego - edukacja zdrowotna w przedszkolu.

mgr ELŻBIETA PEŁKA-PRYSZCZ – PEDAGOGIKA, NADZÓR

1. W jaki sposób wprowadzać nową podstawę programową?
2. Wykorzystanie nowego programu wychowania przedszkolnego do realizacji
podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 roku.
3. Obserwacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i diagnoza
przedszkolna.
4. Przepisy prawne dotyczące edukacji przedszkolnej obowiązujące od 1
września 2016 roku.
5. Przepisy oświatowe dotyczące edukacji przedszkolnej obowiązujące
od 1 września 2016 roku.
6. Sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w pracy z dziećmi 6 - letnimi.
7. Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem Programu wychowania
przedszkolnego „Kolorowa tęcza” oraz materiałów pomocniczych.
8. Sposoby badania gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
9. Nowoczesne koncepcje pedagogiczne do wykorzystania w edukacji
przedszkolnej.
10. Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz sposoby wykorzystywania efektów pracy
nauczyciela przedszkola.
11. Czym różni się obserwacja rozwoju psychoruchowego dziecka od diagnozy
przedszkolnej.
12. Najważniejsze standardy w edukacji przedszkolnej
13. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle nowych przepisów.
14. Jak prowadzić diagnozę przedszkolną?
15. Prawo oświatowe - zadania nauczyciela.
16. O trudnej sztuce wyboru programu wychowania przedszkolnego.
17. Planowanie pracy nauczyciela, a realizacja podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

mgr DANUTA STEĆ - PEDAGOGIKA, NADZÓR

1. Prawo oświatowe - wybór aktów prawnych obowiązujących
w przedszkolu.
2. Zadania rady pedagogicznej wynikające z aktów prawnych.

mgr IWONA BLICHARZ – PEDAGOGIKA

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cykl warsztatów obejmujący 30 godzin (5 x 6 godzin) w oparciu o program Joanny Sakowskiej rekomendowany przez ORE. Tematyka spotkań:

1. Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko akceptowane.
2. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; aktywne, wspierające słuchanie.
3. Motywowanie dziecka do współdziałania. Modyfikowanie niepożądanych zachowań.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Wspieranie procesu usamodzielniania
się dziecka.
5. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
6. „Zabroń mi wreszcie!” – dlaczego potrzebne są granice i jak umiejętnie
dozować wolność.
7. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
8. Nadpobudliwość czy niezdyscyplinowanie. Jak przeciwdziałać
niepożądanym zachowaniom u dzieci?
9. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów.
10. Działania profilaktyczne, interwencyjne oraz naprawcze wobec ucznia
przejawiającego zachowania ryzykowne oraz destruktywne.
11. Dysleksja – diagnoza i terapia.

mgr TERESA RYCERZ-RĘKAS - PEDAGOGIKA

1. Dziecko na drodze - metody i formy przybliżania dzieciom w wieku
przedszkolnym zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabawy, gry, które
umożliwią dziecku nabywanie umiejętności w zakresie poznawania zasad
przechodzenia przez ulicę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, właściwej
reakcji na umowne sygnały świetlne, znaki drogowe, rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowej, kształcenie umiejętności działania
w sytuacji zadaniowej.
2. Wiosna w muzyce klasycznej - warsztaty umiejętności praktycznych
z zastosowaniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
Zapoznanie z metodą Batii Strauss, propozycję wykorzystania poznanych
utworów na akademiach, festynach, uroczystościach, pokazanie różnych
aranżacji tych samych utworów, uatrakcyjnienie codziennych zajęć
umuzykalniających z dziećmi.
3. Matematyczny świat przedszkolaka. Wspomaganie przedszkolaka
w rozwoju umiejętności matematycznych. Wspomaganie dzieci
w rozwoju intelektualnym. Zabawy, ćwiczenia i sytuacje zadaniowe
sprzyjające nabywaniu doświadczeń matematycznych. Zabawy i gry
stymulujące umiejętność liczenia. Testy badające poziom umiejętności
matematycznych dziecka.

mgr MONIKA WRZOS - LOGOPEDIA

1. Logopedyczny niezbędnik nauczyciela przedszkola. Profilaktyka
logopedyczna. Proste metody rozpoznawania i korygowania wad
wymowy. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy. Prezentacja
pomocy logopedycznych.
2. Grupowe zabawy logopedyczne na wiosenne dni. Propozycje scenariuszy
zajęć terapeutycznych

mgr DOROTA KARCZMARCZUK - PEDAGOGIKA

1. Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnymnauczanie
matematyki.
2. Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnymćwiczenia
z materiałem językowym.
3. Przedszkolne trudne sprawy- jak rozmawiać z Rodzicami o problemach
dzieci i jak zmienić problem w sukces.

mgr DANUTA GILETYCZ - PEDAGOGIKA

1. Praca z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej.
2. Rodzic partnerem nauczyciela w kształtowaniu postaw.
3. Aktywna współpraca z rodzicami.
4. Jak nauczyć uczniów uczenia się.
5. Jak motywować uczniów do nauki.
6. Narzędzia budujące długotrwałą motywację.
7. Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami.
8. Rytm, ruch, muzyka– zajęcia muzyczno- ruchowe w przedszkolu i klasach 1-3.
9. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
10. Twórczy uczeń- twórczy nauczyciel. Rozwijanie aktywności twórczej na
zajęciach języka polskiego w klasach 1-3 i 4-6 SP.
11. Scena, to jest takie miejsce – przedstawienia i uroczystości z klasą.
12. Tworzenie szkolnych programów i klasowych planów wychowawczych
z uwzględnieniem potencjału miejsca, czasu i osób.
13. „Ja obserwuję i wspieram, a ty się baw”- czyli diagnoza i terapia poprzez
zabawę w praktyce.
14. Jak zrobić coś z niczego czyli sztuka reżyserii dla każdego. Dobre pomysły na
udaną uroczystość.
15. Spotkanie ze szkolnym teatrem czyli rozwijanie aktywności twórczej poprzez
„zabawę w teatr”.

mgr Tomasz Joński – INFORMATYKA

1. Ochrona danych osobowych w szkole (lub w pracy pedagogicznej).
2. Zagrożenia internetowe - czy jesteśmy w stanie obronić się przed ich
działaniem?
3. Świat internetu, jako czynnik wywierający wpływ na kształtowanie się
tożsamości dziecka.
4. Wirtualny dysk - nieograniczony dostęp do przygotowanych materiałów
dydaktycznych.
5. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. Prezentacje
multimedialne, jako forma przekazu informacji.

mgr IGA MALIK – TANIEC, PEDAGOGIKA

1. Programowanie dla dzieci (klasy 0-3) w oparciu o narzędzia Lego Education.
2. „Skoncentruj się” – ćwiczenia i zabawy dla dzieci.
3. Komunikacja oparta na empatii – czyli Porozumienie bez Przemocy
w pracy z dziećmi.
4. Gry, zabawy i łamigłówki logiczne dla przedszkolaków, czyli ćwiczenia
oparte na inteligencji płynnej dla najmłodszych.
5. Świadomość własnego ciała wg Weroniki Sherborne – jako metoda pracy
z dziećmi.
6. Nauka czytania i liczenia metodą globalną Glenna Domana.
7. Techniki pamięciowe i mapy myśli jako narzędzie pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym.
8. Każde dziecko jest inteligentne – czyli indywidualne wzorce myślenia.
9. Tańce integracyjne z różnych krajów świata.
10. Wybrane tańce śląskie i zabawy ludowe w układach dla dzieci.
11. Tańce narodowe Polonez i Krakowiak – jako muzyczne zabawy ruchowe
i obrazki sceniczne dla dzieci.
12. Tańce z różnych stron świata - do wykorzystania w pracy z grupą dzieci.
13. Tańce regionu lubelskiego.

mgr EWA JAGIELSKA – MUZYKA - RUCH

1. Dzień dobry wiosno, ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne o tematyce
wiosennej.
2. „Wij się wstążeczko” cz. 2 – ćwiczenia , tańce i układy przestrzenno ruchowe
z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali
3. „Ciągle pada 2”, czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno ruchowe
z wykorzystaniem parasoli i nie tylko.
4. Jestem Polakiem, kocham Polskę. Kształtowanie postawi wychowanie
do wartości. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych i w klasach
1-3.
5. „Polki poleczki cz.1” układy ruchowe do melodii różnych polek, łatwe
układy choreograficzne.
6. Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.
Przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i w klasach 1-3.
7. Z muzyką przez cały rok – ćwiczenia, piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe
przy muzyce utrwalające pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia, ćwiczenia
z wykorzystaniem rekwizytów i instrumentów perkusyjnych w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej.
8. ”Ciągle pada”, czyli ćwiczenia, zabway i układy przestrzenno
- ruchowe z wykorzystaniem parasoli i nie tylko. Część I
9. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno
- ruchowe z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. Część I
10. Polki, poleczki i układy ruchowe do melodii różnych polek- łatwe układy
choreograficzne do melodii polek, układy taneczne w rytmie polek, polki
ludowe i nie tylko.
11. „Stick game” – czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno- ruchowe
z wykorzystaniem kijów , łyżek i klawesów.
12. Wykorzystanie rekwizytów na zajęciach muzyczno-ruchowych z dziećmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
13. Dobór repertuaru muzycznego z przykładowymi ilustracjami ruchowymi
i układami przestrzenno – ruchowymi do podanego tematu.
14. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów ZPiT „Mazowsze” dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
15. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów muzyki klasycznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
16. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych instrumentarium Orffa podczas
zajęć muzyczno - ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

mgr ELŻBIETA MILA-SUSKA – MUZYKA, RUCH

1. Wędrówki po Polsce – zakończenie roku w przedszkolu i szkole Legendy
polskie, Uciekło sikorce pióreczko- scenariusz, dla dzieci młodszych,
Wędrówki Pyzy, Spacer po Lublinie.
2. Muzyka i ruch –układy ruchowe do muzyki.
3. Kolorowe chwilki – piosenki i scenariusze na Dzień Mamy i Taty.
4. Na podwórku koło bramy – wiosna, lato w przedszkolu –scenariusze
i piosenki PTASIE WESELE scenariusz dla 5-6 latków, Wiosenny kotek-
scenariusz dla 4-5 latków, Na podwórku koło bramy – scenariusz
dla 4-5 latków, Ślimak i kolory łąki scenariusz dla 3 - 4 latków, Biedroneczka-
co kropki pogubiła scenariusz dla 5 latków, Piosenki na wyprawy
dla 5-6 latków
5. Bajki i pantomima –wiosna, lato. Dzień z życia łąki, Calineczka, Brzydkie
kaczątko, Na jagody, Czerwony Kapturek, Kot w butach wg Brzechwy.
6. Wiosenne i świąteczne scenariusze muzyczne w opracowaniu dla dzieci.
7. Co w trawie piszczy? – scenariusze muzyczne o tematyce ekologicznej
i wiosennej z elementami dnia mamy i taty.
8. Zielono mi – program ekologiczny.
9. Podróże małe i duże – program o Polsce i świecie. Scenariusze imprez dla
dzieci z wykorzystaniem muzyki.
10. Zabawy przy muzyce i scenariusze dla maluszków.
11. Jesienne granie – scenariusze i piosenki o tematyce jesiennej.
11. Miniaturki dla mamy, taty i córki – muzyczne scenariusze.
12. Aktywność ruchowa przy muzyce.
13. Bajek świat - bajki i pantomima z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
14. Muzyczne bajki – nowy cykl zabaw rozwijających zdolność ekspresji
i improwizacji u dzieci.
15. Barwy jesieni – twórcze scenariusze imprez muzycznych dla dzieci.
16. Kolorowe nutki - piosenki i zabawy z muzyką dla dzieci młodszych.
17. Wszystko gra - scenariusze zabaw i imprez dla dzieci z wykorzystaniem
muzyki.
18. Podróże małe i duże – program o Polsce i świecie – scenariusze imprez dla
dzieci z wykorzystaniem muzyki.
19. Opowieści różnej treści - bajki w aranżacji muzycznej i ruchowej dla dzieci.
20. Zimowe opowieści dla Babci i Dziadka – muzyczne scenariusze
i piosenki z okazji Święta Babci i Dziadka.
21. Jesieni pełen kosz - programy artystyczne o tematyce jesiennej.
22. Coraz bliżej Święta – świąteczne programy muzyczne.
23. Z Kolędą w kieszonce - scenariusze i piosenki o tematyce świątecznej.
24. Gdzie mieszka muzyka - scenariusze muzyczne dla przedszkoli i klas 0-III.
25. Witaj przygodo! – muzyczne scenariusze zakończenia roku.

mgr PIOTR MOCHOL - TANIEC

1. Taniec towarzyski w oligofrenopedagogice.
2. Zabawy rytmiczno - taneczne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
rozwojowymi.
mgr DANIEL ARBACZEWSKI - TEATR
1. Zabawa z Szekspirem; tworzenie spektakli teatralnych w Gimnazjach
i Szkołach Ponadgimnazjalnych w oparciu o wybrane dramaty
W. Szekspira /Hamlet, Romeo i Julia, Sen Nocy Letniej /
2. Scenografia i kostium w teatrze dziecięcym; prosto, tanio, efektownie;
warsztat praktyczny.
3. Teatr lalkowy w przedszkolu; pacynki, kukiełki, teatr cieni.
4. Warsztat recytatora; przygotowanie dzieci do konkursów recytatorskich
(nauczyciele szkół podstawowych).
5. Warsztat recytatora; przygotowanie młodzieży do konkursów recytatorskich
(nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
6. Ciało i ruch; wykorzystanie elementów pantomimy i ekspresji ruchowej
w pracy w teatrze dziecięcym. (nauczyciele szkół podstawowych).
7. Ciało i ruch; wykorzystanie elementów pantomimy i ekspresji ruchowej
w pracy w teatrze młodzieżowym.
8. Teatr w sali – jak rozpocząć i prowadzić teatr szkolny i imprezy okazjonalne
z uczniami?
9. Każdy może być aktorem – warsztaty teatralne.
10. Profilaktyka agresji poprzez działania teatralne.

mgr ROMA DROZDÓWNA – TEATR – EMISJA GŁOSU

1. Warsztaty teatralne dla nauczycieli.
2. Jak mówić świadomie? - Warsztaty pracy z głosem dla nauczycieli.
3. Wszystko o wierszu - jak pracować nad wierszem, jak interpretować wiersz?
mgr BEATA M.WASILEWSKA – PLASTYKA
1. „Zwiastuny wiosny – wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne
ozdoby i dekoracje. warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
2. „Wiosna, ach to Ty..”- wiosenne i świąteczne ozdoby i dekoracje.
3. Kreatywne warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
zajęć świetlicowych itp.
4. „Kura i jajko - wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne ozdoby
i dekoracje. Prace plastyczne w przedszkolu i szkole. Warsztaty dla nauczycieli.
5. „Cudownych Rodziców mam – upominki dla Mamy i Taty. Sztuka użytkowa
na zajęciach plastycznych.
6. Zima i święta na zajęciach plastycznych - dekoracje, prezenty „handmade”,
prace plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
7. Papieroplastyka, płaskorzeźba i rzeźba w twórczości dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym - rozwijanie umiejętności przestrzennego
widzenia, wykorzystanie dostępnych materiałów, prezenty na dzień Babci
i Dziadka, Mamy i Taty oraz Święta.
8. „Drugie życie butelki” – ekologiczne prace plastyczne w przedszkolu
i szkole.
9. Cztery pory roku na zajęciach plastycznych – warsztaty dla nauczycieli
przedszkola i szkoły. Dekoracje i ozdoby.
10. „Jak malowane!” - wielkie rękodzieło na miarę mniejszych rąk - technika
decoupage, jako propozycja prac plastycznych dla dzieci i młodzieży na
cztery pory roku.
11. „Zrób to sam - upominkowy mix” – tworzenie prezentów na Święta,
Dzień Babci i Dziadka, oraz dla Mamy i Taty.
7. Tajemnice masy solnej – zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Przepisy,
wykonanie materiału, barwienie, twórcza praca plastyczna.
12. „Wspólne tworzenie”- warsztaty dla dzieci i rodziców -dekoracje świąteczne,
wiosenne i zimowe, proste formy biżuterii, metoda decoupage, papierowa
wiklina.

mgr BARBARA BARTNIK - PLASTYKA

1. „Filcowe co-nie-co” - zapoznanie z techniką filcowania na sucho i mokro.
2. Mozaika – różne sposoby tworzenia obrazów mozaikowych z dziećmi
w przedszkolu i szkole.
3. Na szkle malowane – obrazki i przedmioty dekoracyjne wykonane
samodzielnie przez dziecko.
4. Tworzenie metodą decoupage – propozycje prac plastycznych dla dzieci
i nie tylko.

mgr B. STUDNIEWSKA , mgr M. MŁYNARCZYK - PLASTYKA

1. Sztua ORIGAMI dla dzieci – warsztaty dla nauczycieli.

mgr Jacek Dmowski – WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Ciekawe zabawy i ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej
2. Innowacyjne pomysły i scenariusze zajęć wychowania fizycznego
w przedszkolu i klasach 1-3.
3. Gimnastyka korekcyjna w grach, zabawach oraz opowieściach ruchowych.

dr KATARZYNA NIELESZCZUK – WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Metodyka wychowania fizycznego w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
2. Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym.

lek. med. SŁAWOMIR GAŁASZKIEWICZ – RATOWNICTWO MEDYCZNE

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla nauczycieli.
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla dzieci - podstawowe zasady
i bezpieczeństwo własne, co dziecko z PP może wykonać samodzielnie –
ćwiczenia, zapoznanie ze sprzętem ratowniczym, bezpieczeństwo w domu,
przedszkolu, szkole – czego nie robić.
3. Dziecko w ruchu drogowym /piesze, na rowerze, na rolkach/: podstawowe
zasady w ruchu drogowym – bezpieczne przekraczanie jezdni, technika jazdy,
sprzęt ochrony osobistej, bycie widocznym na jezdni, najczęstsze scenariusze
wypadków.
4. Bezpieczne dziecko – ćwiczenie scenariuszy zdarzeń urazowych i nieurazowych
z udziałem dzieci w/g statystyk KG Policji, przewidywanie zagrożeń.

mgr Katarzyna MAŁEK – PEDAGOGIKA

1. Edukacja daltońska w pracy z dziećmi, jako wyzwanie wobec współczesnej
edukacji - sylwetka i poglądy Helen Parkhurst, główne filary edukacji
daltońskiej: samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, plan daltoński
w praktyce przedszkolnej.

dr TERESA OLESZKO - PEDAGOGIKA

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w placówce – adaptacja dziecka
w przedszkolu.
2. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania – metodyka.
3. Zmiany prawne w odniesieniu do pracy nauczyciela przedszkola.
4. Analiza osiągnięć dzieci jako ważny aspekt ewaluacji wewnętrznej.
5. Obowiązki nauczyciela w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem.
6. Jak oceniać rozwój dziecka? Monitoring, ewaluacja.
7. Relacje społeczne w grupie dziecięcej- sukces czy porażka wychowawcza?
8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu -
zadania nauczyciela. Ocena efektywności.
9. Ocena efektów działań wychowawczo - dydaktycznych-ewaluacja
wewnętrzna.
10. Jak napisać IPET? Propozycja dokumentacji dziecka.
11. Co to jest KIPD? Jak tworzyć kartę i jak organizować pracę z dzieckiem?
12. Zadania diagnostyczne przedszkola a PDW.
13. Indywidualizacja procesu edukacji przedszkolnej.
14. Istota zmian w zapisach statutowych przedszkola.
15. Efekty edukacji przedszkolnej - analiza i ocena osiągnięć.
16. Jak wykorzystać wyniki diagnozy przedszkolnej?
17. Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela w przedszkolu.
18. Prawa dziecka - skuteczność realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w świetle nowych przepisów.
19. Realizacja nowej podstawy programowej - cele, zadania, skuteczność.
20. Nadzór pedagogiczny - realizacja nowej podstawy programowej - zadania
nauczyciela.
21. Wdrażanie strategii działań na rzecz podnoszenia efektów edukacji
przedszkolnej.
22. Założenia organizacyjne i programowe w kontekście wprowadzonej zmiany
w systemie oświaty.
23. Diagnoza umiejętności dziecka w zakresie czynności matematycznych.

mgr WIESŁAW BEDNARCZYK – PEDAGOGIKA, NADZÓR

1. Kodowanie od małego – elementy programowania bez i z użyciem komputera
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2. Jak realizować założenia NOWEJ PODSTAWY programowej w zakresie rozwijania
umiejętności programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
3. Jak uczyć dzieci właściwego reagowania na sytuacje trudne i zagrożenia
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
4. Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - diagnozowanie
potrzeb, możliwości dziecka, planowanie pracy, realizacja i ocena końcowa
jego wiedzy i umiejętności.
5. Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od diagnozy do
ewaluacji.
6. Innowacja, innowacyjność w działaniach nauczycieli edukacji przedszkolnej,
wczesnoszkolnej - diagnozowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja.
7. Podnoszenie poziomu integracji sensorycznej w różnych aspektach działań
poznawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
8. Spójrzmy na dziecko globalnie, dostosujmy zadania z różnych dziedzin poznawczych
do jego możliwości i potrzeb.
9. Jak organizować warunki umożliwiające dziecku eksperymentowanie w rożnych
dziedzinach poznawczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?
10. Wspieramy dziecko w eksperymentowaniu we wszystkich obszarach jego
rozwoju (emocjonalnego, społecznego i poznawczego) na poziomie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
11. Jak skutecznie nauczyć dzieci rozwiązywania zadań tekstowych w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
12. NOWA PODSTAWA programowa edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
w teorii i w praktyce.
13. Rozwijanie myślenia logicznego i umiejętności matematycznych poprzez
działanie. Skuteczne i niekonwencjonalne nauczanie matematyki dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
z uwzględnieniem założeń Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
14. „Fizyka z Panem Zielonką”, czyli uczymy się eksperymentowania
i obserwowania zjawisk fizycznych zachodzących w bliskim otoczeniu ucznia
przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
15. „Chcę być bezpieczny” – program wspierający rozwój poczucia
bezpieczeństwa u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
16. „Pozwólmy dzieciom myśleć”, czyli ćwiczenia, zabawy, zagadki, łamigłówki,
ćwiczenia praktyczne rozwijające myślenie matematyczne
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
17. Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych, jako podstawa planowania metodycznego wpływającego
na zainteresowanie przyrodą dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
18. „Matematyka inaczej” - ćwiczenia, zabawy, zagadki, łamigłówki dostosowane
do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
19. Nowa podstawa programowa, a nadzór pedagogiczny.
20. Platforma edukacyjna „Moodle” – tworzenie zadań i umieszczanie na
platformie edukacyjnej krok po kroku.
21. Jak tworzyć warunki sprzyjające rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
22. Jak realizować podstawę programową przedszkola i I etapu edukacji poprzez
rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
23. Nowelizacja statutu placówki uwzględniająca najnowsze rozporządzenia
wprowadzone przez MEN.
24. Jak rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poczucie
bezpieczeństwa w oparciu o zabawy, dramę, filmy i programy edukacyjne?
25. Trochę inna współpraca z Rodzicami na poziomie przedszkola i edukacji
wczesnoszkolnej.
26. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna po zmianach zawartych w najnowszym
rozporządzeniu MEN. w przedszkolu i szkole.

mgr BEATA JAWORSKA - PEDAGOGIKA

1. Metody i formy pracy w klasie(grupie mieszanej), zgodne z nowoczesnymi
koncepcjami kształcenia. Podniesienie kompetencji nauczycieli
w obszarze wspomagania rozwoju emocjonalnego małego dziecka. Sposoby
podnoszenia dziecięcej motywacji.
2. TOC (TEORIA OGRANICZEŃ). Metody i formy pracy w przedszkolu
i w klasie pierwszej, zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami kształcenia .
3. Metoda projektów w przedszkolu.
4. Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej.
5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.
6. Diagnoza przedszkolna- tworzenie programów wspomagającokorygujących
do pracy indywidualnej.
7. Praca z dzieckiem „trudnym” w przedszkolu.
8. Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej metody
kształtującej zdolności twórcze dziecka „Synektyka”.
9. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o najnowszą
podstawę programową z uwzględnieniem obniżonego wieku szkolnego.
10. Prawa dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
11. Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych.
12. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu.
13. „Dzieci potrzebują Ciszy” - zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i zimę.
14. Pedagogika zabawy.
15. Gry i zabawy ogólnorozwojowe.
16. Aktywność twórcza czynnikiem wspomagania rozwoju dzieci
przedszkolnych.
17. Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi.
18. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych.

dr TERESA PANAS – PYSCHOLOGIA, PRAWO

1. Wiedza prawna nauczyciela w zakresie prawa rodzinnego, praw dziecka,
postępowania w sprawach nieletnich.
2. Trudne rozmowy z rodzicami – trening dla nauczycieli.
3. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – jak rozpoznawać,
rozmawiać, pracować, kiedy kierować do poradni?
4. Agresja w grupie dzieci – diagnoza, psychoprofilaktyka, terapia.
5. Dziecko z ADHD.
6. Budowanie samooceny u dzieci i młodzieży.
7. Zagrożenia i zachowania autoagresywne w szkole.
8. Nauczyciel – rodzic - uczeń. Czy jest szansa porozumienia?
9. Sztuka rozwiązywania konfliktów w szkole drogą mediacji.
10. Sztuka rozmawiania - doskonalenie umiejętności prawidłowej komunikacji.
11. Przyjazne przedszkole, przyjazna szkoła-nauczycielowi, dzieciom,
rodzicom-świadomość prawna. Projektowanie działań wychowawczych
oraz profilaktycznych w zakresie profilaktyki agresji, przemocy w szkołach
i placówkach.
12. Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela - jak sobie poradzić, jak
zapobiegać?
13. Rodzice boją się nauczyciela, czy nauczyciele rodziców?
14. Pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych. Psychopedagogiczna praca
z rodziną uzależnioną od alkoholu/narkotyków.
dr MARTA PAWELEC - PSYCHOLOGIA
1. Emocje i lęki przedszkolaków. Które z nich powinny niepokoić opiekunów?
2. Niegrzeczny, czyli jaki? O dyscyplinowaniu dziecka przez rodziców.
3. Dzieci i młodzież wobec szantażu emocjonalnego.

mgr SYLWIA OLESZKO – PSYCHOLOGIA

1. Zastosowanie integracji sensomotorycznej w pracy z dzieckiem
2. Zrozumieć „trudne” zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym.
3. „Jak mówić, jak słuchać”- skuteczna komunikacja z dzieckiem.