Champion - szkolenia dla nauczycieli

Rady szkoleniowe AKREDYTACJA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 9/2022 Z DN.19.01.2022 zamówienia tel: 81 532 14 50

 

mgr ANETA TETERYCZ – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

1. PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze szkoły i przedszkola.

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm

społecznych.

2. Komunikacja nauczyciel - uczeń (style komunikacji, informacja zwrotna,

ćwiczenia ułatwiające porozumienie)

3. Komunikacja nauczyciel - rodzic (różne postawy rodzicielskie i sposoby

postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie,

coachingowy styl prowadzenia rozmowy)

4. Wypalenie zawodowe (mechanizm wypalenia zawodowego, wyznaczanie

celów i priorytetów, delegowanie zadań, zarządzanie sobą w czasie)

5. Żeby chciało się chcieć… jak motywować uczniów (i siebie) do pracy?

(moty-wacja i motywatory, sposoby wyznaczania celów, style

motywacyjne)

6. Wizualne myślenie - skuteczna komunikacja, kurs szybkiego rysowania

(dla każdego)

7. Zarządzanie sobą w czasie. Czas i jego wykorzystanie, wyznaczanie celów i

priorytetów, różne sposoby organizacji.

8. Trening kreatywności. Różne style myślenia, ćwiczenia kreatywności.

Rozgrzewka twórcza, myślenie pytajne, myślenie transformacyjne, myślenie

kombinacyjne, twórcze rozwiązywanie problemów.

9. Praca z grupą. Jak poznać, zintegrować zespół klasowy i z nim pracować?

Proces grupowy i mechanizmy funkcjonowania uczniów w zespole, ćwiczenia

integracyjne, zasady współpracy z klasą, rozwiązywanie problemów.

10. 2 plus 1 to więcej niż 3. Współpraca w grupie. Proces grupowy, role grupowe,

komunikacja w grupie, ćwiczenia uczące współpracy i wskazujące na jej

wartość.

11. Rozwiązywanie konfliktów w zespole (źródła konfliktu, sposoby rozpoznawania,

zarządzanie emocjami, ćwiczenia radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).

12. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Relacje z grupą i indywidualnymi

uczniami, style myślenia, sposoby rozpoznawania potencjału ucznia, zarządzanie

emocjami.

13. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Metody i formy pracy z uczniami.

14. Praca z uczniem zdolnym charakterystyka i „diagnoza”, SNOS, metody pracy

z uczniem zdolnym.

15. Jak mówić świadomie - warsztaty pracy z głosem dla nauczycieli w przedszkolu

i szkole.

15. Kompetencje coachingowe nauczycieli.

16. Emocje ucznia i nauczyciela. Jak nimi zarządzać, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.

17. Metody aktywizujące i motywujące ucznia na zajęciach w szkole podstawowej.

 

mgr BEATA KOCZUR - PEDAGOGIKA SPECJALNA

1. PRIORYTET MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz

dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych,

uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne

wszystkich uczniów, zapewniając wsparcie psychologicznopedagogiczne.

2. Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergerapraktyczne

aspekty w edukacji.

3. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Metody i formy pracy.

 

prof. BARBARA BILEWICZ - PEDAGOGIKA

1. Innowacje matematyczne w przedszkolu.

2. Tworzenie dla dzieci i przez dzieci książek obrazowych.

3. Nauczanie jako opowiadanie historii. Jak tworzyć opowieść,

by kształtować postawy dobra, piękna i prawdy?

4. Smart floor – smart child. Wykorzystanie podłogi

interaktywnej we wczesnej edukacji (zapoznanie ze sprzętem

i aplikacjami).

5. Badanie i wspieranie inteligencji emocjonalnej w przedszkolu

i szkole.

6. Metoda projektów w przedszkolu i szkole.

7. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu.

 

dr KRZYSZTOF KRUSZKO - PEDAGOGIKA

1. Czaruj z dzieckiem. Magiczne triki i sztuka iluzji w pracy z dziećmi – Warsztaty dla nauczycieli

Zajęcia warsztatowe, podczas których każdy uczestnik pozna sztukę iluzji oraz magię od zaplecza magika i nabędzie konkretne umiejętności wykonywania „magicznych” trików. (Zestaw niezbędnych akcesoriów do przyniesienia zostanie podany po zamówieniu szkolenia).

2. Bezpieczne dziecko w domu i otoczeniu - Jak przygotować dzieci na współczesne zagrożenia?

Zajęcia szkoleniowe ukazujące obszary zagrożeń w codziennym życiu dzieci najmłodszych oraz w wieku wczesnoszkolnym, a także wskazujące sposoby zaradzenia wypadkom i innym niechcianym zdarzeniom.

3. Czy masz pojęcie? – Sztuka poprawnego kształtowania pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szkolenie ukierunkowane na metodyczną drogę pracy z dziećmi przy kształtowaniu określonych pojęć. Praktyka pokazuje, że wielu z nas ma błędnie ukształtowane pojęcia, co wyklucza możliwość poprawnej pracy z dziećmi w tym obszarze. 

4. Ko by pomyślał, że to takie proste! – Doświadczenia i eksperymenty badawcze z dziećmi

Szkolenie prezentujące obszerny zestaw doświadczeń i eksperymentów ukierunkowanych na poznawanie z dziećmi w sposób badawczy zjawisk przyrody nieożywionej.

5. Zabawy badawcze z wodą

Zajęcia prezentujące obszerny zestaw doświadczeń i eksperymentów ukierunkowanych na poznawanie z dziećmi w sposób badawczy cech i właściwości wody. 

6. Niecodzienne zabawy badawcze z powietrzem

Szkolenie prezentujące obszerny zestaw doświadczeń i eksperymentów ukierunkowanych na poznawanie z dziećmi w sposób badawczy cech i właściwości powietrza.

7. Jak pomóc dzieciom zrozumieć zjawiska pogodowe i astronomiczne w naszym świecie?

Zajęcia praktyczne umożliwiające poznanie przyczyn powstawania zjawisk pogodowych i astronomicznych oraz sposobów poznawania tych zjawisk z dziećmi. 

 

dr MAŁGORZATA CENTNER-GUZ - PEDAGOGIKA

1. Kombinowanie intelektualne i twórcze dzieci z wykorzystaniem literatury i

książki.

2. Warsztat bajkoterapeutyczny dla nauczycieli - metoda pomocy

dzieciom w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Ilustracja, która prowadzi - potencjał edukacyjny współczesnej książki

obraz-kowej i sposoby jego wykorzystania.

4. Zaciekawić dzieci książką i literaturą - animacja czytelnictwa dziecięcego

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

dr MAŁGORZATA SAMUJŁO– PEDAGOGIKA SZKOLNA

1. Zarządzanie czasem - skuteczne techniki i narzędzia.

2. Emisja głosu - warsztaty dla nauczycieli. Zasady higieny głosu,

choroby zawodowe w obrębie głosu, ćwiczenia oddechowe i

artykulacyjne usprawniające aparat mowy.

3. Jak zachęcić ucznia do nauki, skuteczne metody i techniki uczenia się

(zarów-no szkoły podstawowej, jak i gimnazjum).

 

mgr MAŁGORZATA BRUTKOWSKA- PEDAGOGIKA

1. Kompetencje kluczowe w przedszkolu

2. Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie kształtowania umiejętności

matematycznych w przedszkolu – praktyczne pomysły i sprawdzone

scenariusze zajęć inspirowane metodą Marii Montessori

3. Jak przygotować się do kontroli w przedszkolu w ramach

sprawowanego nadzoru pedagogicznego?

4. Nauczyciel w roli opiekuna stażu.

5. Organizacja pracy przedszkola niepublicznego w kontekście prawa

oświatowego

 

mgr MONIKA ŚWIERCZEWSKA- PSYCHOLOGIA

1. Emocje i lęki przedszkolaków. Które z nich powinny niepokoić

opiekunów?

2. Niegrzeczne dziecko ? Jak rozróżnić zachowania niewłaściwe

u dziecka - metody pracy, przyczyny, profilaktyka.

3. Zrozumieć „trudne” zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Zrozumieć „trudne” zachowania u dzieci w wieku szkolnym.

5. Jak rozmawiać używając języka empatii - pozytywna komunikacja

z dzieckiem.

6. Samoocena u dzieci i młodzieży - jak ją wzmocnić i pielęgnować

u dzieci.

7. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Jak rozpoznać, jak postępować, kiedy kierować do specjalistów ?

8. Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci i młodzieży ?

Przekazywanie komunikatów z zastosowaniem prawidłowej

komunikacji interpersonalnej.

9. Agresja w grupie dzieci i młodzieży - skuteczne sposoby radzenia

sobie z uczniem agresywnym – diagnoza, psychoprofilaktyka, terapia.

10.Regulacja emocji u dzieci i młodzieży- jak pomóc dziecku

w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

11.Hejt - jak wpływa na życie i sposób funkcjonalnie dzieci

i młodzieży?

12.Trening umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży - jak

przeprowadzić, jak wpływa na zachowania dzieci ?

13.Dzieci wysoko wrażliwe - jak funkcjonują, jak im pomóc,

na co zwracać uwagę w pracy z nimi.

14.Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości

i samoocena u dzieci i młodzieży.

15.Jak postępować z dzieci z zaburzeniami zdrowia psychicznego -

DEPRESJA - zaburzenia lękowe - praca z dzieckiem z opinią PP.

16. Prawidłowa współpraca z rodzicami - modele prawidłowej

komunikacji- jak skutecznie porozumiewać się.

17.Godzina wychowawcza - jak sprawić by było ciekawie

i efektywnie.

 

mgr SYLWIA KUSTOSZ – PEDAGOGIKA ZABAWY

1. PRIORYTET MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej

dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na

prawdę, dobro i piękno. Kształtowanie właściwych postaw

szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie.

Temat: Przedszkolak w świecie wartości – zabawy i scenariusze zajęć..

2.PRIORYTET MEN: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli

w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii

informacyjno - komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych

w Internecie i mediach społecznościowych.

TEMAT: TIK w mig - wykorzystanie elementów technologii

informacyjno - komunikacyjnych w przedszkolu.

3. PRIORYTET MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i

jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach

i szkołach.

TEMAT: Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój dziecka

w pracy indywidualnej i grupowej.

3. "Outdoor education", czyli zabawy w plenerze – kontakt z naturą i edukacja ekologiczna w przedszkolu.

5. Kreatywna edukacja – jak optymalnie wykorzystać możliwości rozwojowe przedszkolaków i wspierać ich otwartość poznawczą.

6. Ence pence, ćwiczę ręce – zabawy rozwijające motorykę małą przedszkolaków.

7. Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji.

8. Przedszkolak w świecie sztuki – zabawy twórcze w oparciu o reprodukcje dzieł malarskich.

9. Literackie podróże – sposoby rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

10. Wychowanie przy ekranie -  wpływ kontaktu z mediami na rozwój dziecka. Jak rozmawiać z rodzicami?

 11. „Efektywnie – kreatywnie , czyli zabawy rozwijające myślenie twórcze u dzieci."

12. „Od małego coś zdrowego - edukacja zdrowotna w przedszkolu (w kontekście zdrowia fizycznego oraz psychicznego”

13. Zmysły – znamy, dbamy, rozwijamy – zabawy polisensoryczne wspierające rozwój dziecka.

14. Matematyka mimochodem, czyli jak wspierać naturalny potencjał matematyczny dzieci.

15. Akcja – komunikacja – jak wzmacniać kompetencje komunikacyjne przedszkolaków.

16. Akcja – integracja – zabawy i scenariusze zajęć wspierających budowanie relacji w grupie.

 

mgr DANUTA GILETYCZ - PEDAGOGIKA

1. Praca z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej.

2. Rodzic partnerem nauczyciela w kształtowaniu postaw.

3. Aktywna współpraca z rodzicami.

4. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

5. Jak motywować uczniów do nauki.

6. Narzędzia budujące długotrwałą motywację.

7. Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z

uczniami.

8. Rytm, ruch, muzyka– zajęcia muzyczno- ruchowe w przedszkolu i klasach 1-3.

9. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.

10. Twórczy uczeń- twórczy nauczyciel. Rozwijanie aktywności twórczej na

zajęciach języka polskiego w klasach 1-3 i 4-6 SP.

11. Scena, to jest takie miejsce – przedstawienia i uroczystości z klasą.

12. Tworzenie szkolnych programów i klasowych planów wychowawczych z

uwzględnieniem potencjału miejsca, czasu i osób.

13. „Ja obserwuję i wspieram, a ty się baw”- czyli diagnoza i terapia poprzez zabawę

w praktyce.

14. Jak zrobić coś z niczego czyli sztuka reżyserii dla każdego. Dobre pomysły

na udaną uroczystość.

15. Spotkanie ze szkolnym teatrem czyli rozwijanie aktywności twórczej

poprzez „zabawę w teatr”.

 

mgr IGA MALIK – TANIEC, PEDAGOGIKA

1. Metoda 6 klocków jako wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2. Programowanie dla dzieci (klasy 0-3) w oparciu o narzędzia Lego Education.

3. „Skoncentruj się” – ćwiczenia i zabawy dla dzieci.

4. Komunikacja oparta na empatii – czyli Porozumienie bez Przemocy w pracy

z dziećmi.

5. Gry, zabawy i łamigłówki logiczne dla przedszkolaków, czyli ćwiczenia oparte

na inteligencji płynnej dla najmłodszych.

6. Świadomość własnego ciała wg Weroniki Sherborne – jako metoda pracy

z dziećmi.

7. Nauka czytania i liczenia metodą globalną Glenna Domana.

8. Techniki pamięciowe i mapy myśli jako narzędzie pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym.

9. Każde dziecko jest inteligentne – czyli indywidualne wzorce myślenia.

10. Tańce integracyjne z różnych krajów świata.

11. Wybrane tańce śląskie i zabawy ludowe w układach dla dzieci.

12. Tańce narodowe Polonez i Krakowiak – jako muzyczne zabawy ruchowe

i obrazki sceniczne dla dzieci.

13. Tańce z różnych stron świata - do wykorzystania w pracy z grupą dzieci.

14. Tańce regionu lubelskiego.

 

mgr EWA JAGIELSKA – MUZYKA - RUCH

1. „Impresje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentacje, tańce i układy

przestrzenno - ruchowe dla dzieci.

2. „Roztańczone aniołki” - układy przestrzenno-ruchowe, piosenki świąteczne,

instrumentacje.

3. „Powróćmy jak za dawnych lat...” - opracowania ruchowe piosenek z lat

60-tych. Program do wykorzystania na uroczystościach przedszkolnych:

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Piknik plenerowy.

4. Aktywne słuchanie muzyki wg Metody Batii Strauss.

5. Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Przygotowanie do uroczystości

przedszkolnych i w klasach 1-3.

6. „W promieniach słońca” – piosenki o tematyce letniej, tańce i układy przestrzenno

– ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia

roku szkolnego.

7. „Wiosenny prezent dla mamy i taty” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy

przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej

oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

8. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 1.

9. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 2.

10. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 3.

11. „Dzień dobry wiosno” cz. 1 - ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne o tematyce

wiosennej.

12. „Dzień dobry wiosno” cz. 2 - ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne o tematyce

wiosennej.

13. „Ciągle pada”, czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno ruchowe z wykorzystaniem

parasoli i nie tylko. cz. 1.

14. „Ciągle pada”, czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno ruchowe z wykorzystaniem

parasoli i nie tylko. cz. 2.

15. „Jestem Polakiem, kocham Polskę”. Kształtowanie postawi wychowanie do

wartości. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych i w klasach 1-3.

16. „Polki poleczki” - układy ruchowe do melodii różnych polek- łatwe układy

choreograficzne do melodii polek, układy taneczne w rytmie polek, polki ludowe

i nie tylko. cz.1

17. „Polki poleczki” - układy ruchowe do melodii różnych polek- łatwe układy

choreograficzne do melodii polek, układy taneczne w rytmie polek, polki ludowe

i nie tylko. cz.2

18. „Z muzyką przez cały rok” – ćwiczenia, piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe

przy muzyce utrwalające pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia, ćwiczenia

z wykorzystaniem rekwizytów i instrumentów perkusyjnych w przedszkolu

i edukacji wczesnoszkolnej.

19. „Stick game” – czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno- ruchowe z wykorzystaniem

kijów , łyżek i klawesów.

20. Wykorzystanie rekwizytów na zajęciach muzyczno-ruchowych z dziećmi

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

21. Dobór repertuaru muzycznego z przykładowymi ilustracjami ruchowymi

i układami przestrzenno – ruchowymi do podanego tematu.

22. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów ZPiT „Mazowsze” dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

23. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów muzyki klasycznej dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

24. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych instrumentarium Orffa podczas

zajęć muzyczno - ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

mgr MAŁGORZATA WASILEWSKA – PLASTYKA

1. „Zwiastuny wiosny – wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne

ozdoby i dekoracje. warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2.„Wiosna, ach to Ty..”- wiosenne i świąteczne ozdoby i dekoracje.

3. Kreatywne warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

zajęć świetlicowych itp.

4. „Kura i jajko - wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne ozdoby i

dekoracje. Prace plastyczne w przedszkolu i szkole. Warsztaty dla nauczycieli.

5. „Cudownych Rodziców mam – upominki dla Mamy i Taty. Sztuka użytkowa

na zajęciach plastycznych.

6. Zima i święta na zajęciach plastycznych - dekoracje, prezenty „handmad,e ”

prace plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

7. Papieroplastyka, płaskorzeźba i rzeźba w twórczości dzieci w wieku przedszkolnym

i szkolnym - rozwijanie umiejętności przestrzennego widzenia,

wykorzystanie dostępnych materiałów, prezenty na dzień Babci i Dziadka,

Mamy i Taty oraz Święta.

8.„Drugie życie butelki” – ekologiczne prace plastyczne.

9. Cztery pory roku na zajęciach plastycznych – warsztaty dla nauczycieli

przed-szkola i szkoły. Dekoracje i ozdoby.

10.„Jak malowane!” - wielkie rękodzieło na miarę mniejszych rąk - technika decoupage,

jako propozycja prac plastycznych dla dzieci i młodzieży na cztery

pory roku.

11. „Zrób to sam - upominkowy mix” – tworzenie prezentów na Święta, Dzień

Babci i Dziadka, oraz dla Mamy i Taty.

12. „Kolorowy kram” - proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem, wspierające

rozwój motoryczny oraz wyobraźnię dziecka.

13. Tęczowy świat Tie-Dye - technika barwienia tkaniny - warsztaty dla dzieci,

rodziców i nauczycieli. (t-shirts, torba, piórnik,sukienka, spodnie itp.)

14. „Wspólne tworzenie”- warsztaty dla dzieci i rodziców -dekoracje świąteczne,

wiosenne i zimowe, proste formy biżuterii, metoda decoupage, papierowa

wiklina.

 

mgr MONIKA WRZOS - LOGOPEDIA

1. Logopedyczny niezbędnik nauczyciela przedszkola. Profilaktyka

logopedyczna. Proste metody rozpoznawania i korygowania wad

wymowy. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy. Prezentacja

pomocy logopedycznych.

2. Grupowe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój myślenia i mowy.

Inspiracje dla nauczycieli.

3. Dziecko z Mutyzmem Wybiórczym w przedszkolu. Symptomy,

diagnoza, formy wsparcia.

 

mgr MAŁGORZATA WRONA – PEDAGOGIKA

1. Edukacja daltońska w pracy z dziećmi, jako wyzwanie wobec współczesnej

edukacji - sylwetka i poglądy Helen Parkhurst, główne filary edukacji daltońskiej:

samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, plan daltoński w praktyce

przedszkolnej.

mgr BEATA JAWORSKA - PEDAGOGIKA

1. PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do

wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

2. Metody i formy pracy w klasie(grupie mieszanej), zgodne z nowoczesnymi

koncepcjami kształcenia. Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze

wspomagania rozwoju emocjonalnego małego dziecka. Sposoby podnoszenia

dziecięcej motywacji.

3. TOC (TEORIA OGRANICZEŃ). Metody i formy pracy w przedszkolu i w klasie

pierwszej, zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami kształcenia .

4. Metoda projektów w przedszkolu.

5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.

6. Diagnoza przedszkolna- tworzenie programów

wspomagającokorygujących do pracy indywidualnej.

7. Praca z dzieckiem „trudnym” w przedszkolu.

8. Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej metody

kształtującej zdolności twórcze dziecka „Synektyka”.

9. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o najnowszą podstawę

programową z uwzględnieniem obniżonego wieku szkolnego.

10. Prawa dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

11. Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych.

12. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu.

13. „Dzieci potrzebują Ciszy” - zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i

zimę.

14. Pedagogika zabawy.

15. Gry i zabawy ogólnorozwojowe.

16. Aktywność twórcza czynnikiem wspomagania rozwoju dzieci

przedszkolnych.

17. Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi.

18. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych.

 

dr TERESA PANAS – PYSCHOLOGIA, PRAWO

1. Wiedza prawna nauczyciela w zakresie prawa rodzinnego, praw dziecka,

postępowania w sprawach nieletnich.

2. Trudne rozmowy z rodzicami – trening dla nauczycieli.

3. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – jak rozpoznawać,

rozmawiać, pracować, kiedy kierować do poradni?

4. Agresja w grupie dzieci – diagnoza, psychoprofilaktyka, terapia.

5. Budowanie samooceny u dzieci i młodzieży.

6. Zagrożenia i zachowania autoagresywne w szkole.

7. Nauczyciel – rodzic - uczeń. Czy jest szansa porozumienia?

8. Sztuka rozwiązywania konfliktów w szkole drogą mediacji.

9. Sztuka rozmawiania - doskonalenie umiejętności prawidłowej komunikacji.

10. Przyjazne przedszkole, przyjazna szkoła-nauczycielowi, dzieciom, rodzicomświadomość

prawna. Projektowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych

w zakresie profilaktyki agresji, przemocy w szkołach i placówkach.

11. Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela - jak sobie poradzić, jak

zapobiegać?

12. Rodzice boją się nauczyciela, czy nauczyciele rodziców?

13. Pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych. Psychopedagogiczna praca z rodziną

uzależnioną od alkoholu/narkotyków.

 

mgr TOMASZ JOŃSKI – RODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH /INFORMATYKA

1. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

2. Zagrożenia internetowe - czy jesteśmy w stanie obronić się przed ich działaniem?

3. Świat internetu, jako czynnik wywierający wpływ na kształtowanie się tożsamości

dziecka.

4. Wirtualny dysk - nieograniczony dostęp do przygotowanych materiałów

dydaktycznych.

5. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. Prezentacje multimedialne, jako

forma przekazu informacji.

 

mgr BOGUMIŁ PIWONI - INFORMATYKA

1. Druk 3D jako metoda aktywizacji uczniów i nauczycieli.

Laboratoria Przyszłości.

 

lek. med. SŁAWOMIR GAŁASZKIEWICZ – RATOWNICTWO MEDYCZNE

1. Zaburzenia nastroju, depresja, tendencje samobójcze oraz próby

samobójcze i akty autoagresji u dzieci i młodzieży, jako przybierające

na sile - skrajnie niepokojące i niebezpieczne zjawisko.

Elementy profilaktyki.

2. Przemoc wśród dzieci, młodzieży, młodocianych - zagrożenia i możliwe

skutki natychmiastowe oraz konsekwencje długofalowe; przyczyny oraz

przeciwdziałanie, profilaktyka.

3. Substancje psychoaktywne - zagrożenia wynikające z używania przez

dzieci i młodzież, metody wykrywania i przeciwdziałania. Elementy

profilaktyki uzależnień.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla nauczycieli.