Champion - szkolenia dla nauczycieli

Wykładowcy

Informacja w formacie PDF 

mgr ANETA TETERYCZ – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

1. PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze szkoły i przedszkola.

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm

społecznych.

2. Komunikacja nauczyciel - uczeń (style komunikacji, informacja zwrotna,

ćwiczenia ułatwiające porozumienie)

3. Komunikacja nauczyciel - rodzic (różne postawy rodzicielskie i sposoby

postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie,

coachingowy styl prowadzenia rozmowy)

4. Wypalenie zawodowe (mechanizm wypalenia zawodowego, wyznaczanie

celów i priorytetów, delegowanie zadań, zarządzanie sobą w czasie)

5. Żeby chciało się chcieć… jak motywować uczniów (i siebie) do pracy?

(moty-wacja i motywatory, sposoby wyznaczania celów, style

motywacyjne)

6. Wizualne myślenie - skuteczna komunikacja, kurs szybkiego rysowania

(dla każdego)

7. Zarządzanie sobą w czasie. Czas i jego wykorzystanie, wyznaczanie celów i

priorytetów, różne sposoby organizacji.

8. Trening kreatywności. Różne style myślenia, ćwiczenia kreatywności.

Rozgrzewka twórcza, myślenie pytajne, myślenie transformacyjne, myślenie

kombinacyjne, twórcze rozwiązywanie problemów.

9. Praca z grupą. Jak poznać, zintegrować zespół klasowy i z nim pracować?

Proces grupowy i mechanizmy funkcjonowania uczniów w zespole, ćwiczenia

integracyjne, zasady współpracy z klasą, rozwiązywanie problemów.

10. 2 plus 1 to więcej niż 3. Współpraca w grupie. Proces grupowy, role grupowe,

komunikacja w grupie, ćwiczenia uczące współpracy i wskazujące na jej

wartość.

11. Rozwiązywanie konfliktów w zespole (źródła konfliktu, sposoby rozpoznawania,

zarządzanie emocjami, ćwiczenia radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).

12. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Relacje z grupą i indywidualnymi

uczniami, style myślenia, sposoby rozpoznawania potencjału ucznia, zarządzanie

emocjami.

13. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Metody i formy pracy z uczniami.

14. Praca z uczniem zdolnym charakterystyka i „diagnoza”, SNOS, metody pracy

z uczniem zdolnym.

15. Jak mówić świadomie - warsztaty pracy z głosem dla nauczycieli w przedszkolu

i szkole.

15. Kompetencje coachingowe nauczycieli.

16. Emocje ucznia i nauczyciela. Jak nimi zarządzać?

17. Metody aktywizujące i motywujące ucznia na zajęciach w szkole podstawowej.

mgr BEATA KOCZUR - PEDAGOGIKA SPECJALNA

1. PRIORYTET MEN Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia

psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2. Trening umiejętności społecznych dla osób z ASD. Założenia programowe

uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania. Teoria i praktyka.

3. Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera- praktyczne

aspekty diagnozy, edukacji i terapii.

4. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Metody i formy pracy.

prof. BARBARA BILEWICZ-KUŹNIA - PEDAGOGIKA

1. „Matematyczny Dar” – diagnoza kompetencji matematycznych, rozpoznanie

i praca z dziećmi uzdolnionymi matematycznie.

2. Matematyka w przedszkolu – niekonwencjonalnie -uczenie się i nauczanie

w działaniu

3. Matematyka wg autorskiego programu „Matematyczny dar”.

4. Matematyczne przygody – kodowanie w przedszkolu.

5. Wykorzystanie bajek matematycznych w przedszkolu/ lub edukacji

wcze-snoszkolnej.

6. Edukacja matematyczna wg programu „Dziecięca matematyka”

7. Figury geometryczne i symetria w przedszkolu.

8. Edukacja geometryczna przedszkolaków i uczniów klas I-III – warsztaty.

9. Wspomaganie rozwoju pamięci u dzieci.

10. Metoda projektów i filozofia Emilia w praktyce przedszkolnej /

wczesnoszkolnej.

11. Przedszkole promujące zabawy - warsztaty dla nauczycieli.

dr KRZYSZTOF KRUSZKO - PEDAGOGIKA

1. Magiczne triki i sztuka iluzji dla dzieci – Warsztaty dla nauczycieli.

2. Gdy nauka jest zabawą – Doświadczenia i eksperymenty badawcze

3. Ko by pomyślał, że to takie proste! – Odkrywamy z dziećmi prawa natury

4. Zabawy badawcze z wodą

5. Niecodzienne zabawy badawcze z powietrzem

6. Zabawy z dźwiękiem, magnesami, ładunkiem elektrostatycznym i inne

7. Czy masz pojęcie? – Sztuka poprawnego kształtowania pojęć u dzieci w

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

8. Sposoby badania z dziećmi przyrody nieożywionej

9. Bezpieczne dziecko w domu i otoczeniu - Jak przygotować dzieci na

współczesne zagrożenia?

10. Nauka rysowania dla dzieci – Warsztaty dla nauczycieli

dr MAŁGORZATA CENTNER-GUZ - PEDAGOGIKA

1. Kombinowanie intelektualne i twórcze dzieci z wykorzystaniem literatury i

książki.

2. Warsztat bajkoterapeutyczny dla nauczycieli - metoda pomocy

dzieciom w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Ilustracja, która prowadzi - potencjał edukacyjny współczesnej książki

obraz-kowej i sposoby jego wykorzystania.

4. Zaciekawić dzieci książką i literaturą - animacja czytelnictwa dziecięcego

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

dr MAŁGORZATA SAMUJŁO– PEDAGOGIKA SZKOLNA

1. Zarządzanie czasem - skuteczne techniki i narzędzia.

2. Emisja głosu - warsztaty dla nauczycieli. Zasady higieny głosu,

choroby zawodowe w obrębie głosu, ćwiczenia oddechowe i

artykulacyjne usprawniające aparat mowy.

3. Jak zachęcić ucznia do nauki, skuteczne metody i techniki uczenia się

(zarów-no szkoły podstawowej, jak i gimnazjum).

mgr MAŁGORZATA BRUTKOWSKA- PEDAGOGIKA

1. Kompetencje kluczowe w przedszkolu

2. Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie kształtowania umiejętności

matematycznych w przedszkolu – praktyczne pomysły i sprawdzone

scenariusze zajęć inspirowane metodą Marii Montessori

3. Jak przygotować się do kontroli w przedszkolu w ramach

sprawowanego nadzoru pedagogicznego?

4. Nauczyciel w roli opiekuna stażu.

5. Organizacja pracy przedszkola niepublicznego w kontekście prawa

oświatowego

dr TERESA OLESZKO - PEDAGOGIKA

1. Indywidualizacja procesu edukacyjnego obowiązującego nauczycieli

w zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem.

2. Planowanie pracy pracy nauczyciela wg najnowszych przepisów, min dotyczących

awansu zawodowego nauczycieli w przedszkolu.

3. Wspieranie a wspomaganie rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej –

zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4. Dlaczego metoda R. Labana stanowi fundament w rozwijaniu twórczej

aktywności dziecka?

5. Podsumowanie własnych działań nauczyciela – efekty – jakość a działania,

czyli jak przygotować sprawozdania, opisy i analizy.

6. Działania wychowawcze a program wychowawczy w przedszkolu – obowiązek

czy świadomość nauczyciela i placówki edukacyjnej?

7. Jak organizować sytuacje wychowawcze w przedszkolu?

8. Razem czy osobno? Społeczne kompetencje przedszkolaków.

9. Jak organizować proces indywidualizacji w edukacji przedszkolnej?

10. Wzmocnienie bezpieczeństwa w placówce – adaptacja dziecka w przedszkolu.

11. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania – metodyka.

12. Zmiany prawne w odniesieniu do pracy nauczyciela przedszkola.

13. Analiza osiągnięć dzieci jako ważny aspekt ewaluacji wewnętrznej.

14. Obowiązki nauczyciela w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem.

15. Jak oceniać rozwój dziecka? Monitoring, ewaluacja.

16. Relacje społeczne w grupie dziecięcej- sukces czy porażka wychowawcza?

17. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

- zadania nauczyciela. Ocena efektywności.

18. Ocena efektów działań wychowawczo - dydaktycznych-ewaluacja

wewnętrzna.

19. Jak napisać IPET? Propozycja dokumentacji dziecka.

20. Co to jest KIPD? Jak tworzyć kartę i jak organizować pracę z dzieckiem?

21. Zadania diagnostyczne przedszkola a PDW.

22. Indywidualizacja procesu edukacji przedszkolnej.

23. Istota zmian w zapisach statutowych przedszkola.

24. Efekty edukacji przedszkolnej - analiza i ocena osiągnięć.

25. Jak wykorzystać wyniki diagnozy przedszkolnej?

26. Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela w przedszkolu.

27. Prawa dziecka - skuteczność realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego w świetle nowych przepisów.

28. Realizacja nowej podstawy programowej - cele, zadania, skuteczność.

29. Nadzór pedagogiczny - realizacja nowej podstawy programowej - zadania

nauczyciela.

30. Wdrażanie strategii działań na rzecz podnoszenia efektów edukacji

przedszkolnej.

31. Założenia organizacyjne i programowe w kontekście wprowadzonej zmiany

w systemie oświaty.

32. Diagnoza umiejętności dziecka w zakresie czynności matematycznych.

mgr SYLWIA KUSTOSZ – PEDAGOGIKA ZABAWY

1. Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji (promowanie własnych

działań placówki, autorskie programy, jak w prosty sposób zaprezentować

talenty dzieci i nauczycieli).

2. „Kreatywne dziecko – edukacja na miarę XXI wieku” Czym jest kreatywność,

jak ją rozwijać, kreatywna edukacja.

3. Ence pence, ćwiczę ręce – zabawy rozwijające motorykę małą

przedszkolaków.

4. Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji.

5. Przedszkolak w świecie sztuki – zabawy twórcze w oparciu o reprodukcje

dzieł malarskich.

6. Kreatywne zabawy z literaturą.

7. Rytm, ruch, recytacja - twórcze rymowanie w przedszkolu.

8. Bajkoterapia jako element codziennej pracy nauczyciela przedszkola.

9. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej - twórcze zabawy matematyczne.

10. Wychowanie literackie cz. 2.

11. Edukacja czytelnicza w przedszkolu i nowych trendach w literaturze

dziecięcej.

12. „Opowiem Ci bajkę – wpływ mediów na dziecko.” Analiza współczesnych

ba-jek i ich wpływ na dziecko, jakie bajki wybierać, jak rozmawiać z

rodzicami -propozycje zebrań i warsztatów.

13. „Efektywnie – kreatywnie , czyli zabawy rozwijające myślenie twórcze u

dzieci.” Czym jest kreatywność, jak ją rozwijać, kreatywna edukacja.

14. Raz i dwa, raz i dwa, niech radosny nastrój trwa! – Rymowanki, Wyliczanki,

Zabawianki na każdą okazję.

15. „Od małego coś zdrowego - edukacja zdrowotna w przedszkolu.

mgr IWONA BLICHARZ – PEDAGOGIKA

1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cykl warsztatów obejmujący 30 godzin

(5 x 6 godzin) w oparciu o program Joanny Sakowskiej rekomendowany

przez ORE.

Tematyka spotkań:

a. Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko akceptowane.

b. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; aktywne, wspierające słuchanie.

c. Motywowanie dziecka do współdziałania. Modyfikowanie niepożądanych

zachowań.

d. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Wspieranie procesu usamodzielniania

się dziecka.

e. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole. Budowanie

realnego poczucia własnej wartości dziecka.

2. „Zabroń mi wreszcie!” – dlaczego potrzebne są granice i jak umiejętnie dozować

wolność.

3. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Nadpobudliwość czy niezdyscyplinowanie. Jak przeciwdziałać niepożądanym

zachowaniom u dzieci?

5. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów.

6. Działania profilaktyczne, interwencyjne oraz naprawcze wobec ucznia przejawiającego

zachowania ryzykowne oraz destruktywne.

7. Dysleksja – diagnoza i terapia.

mgr DOROTA KARCZMARCZUK - PEDAGOGIKA

1. Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym -nauczanie

matematyki.

2. Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym - ćwiczenia

z materiałem językowym.

3. Przedszkolne trudne sprawy- jak rozmawiać z Rodzicami o problemach dzieci

i jak zmienić problem w sukces.

mgr DANUTA GILETYCZ - PEDAGOGIKA

1. Praca z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej.

2. Rodzic partnerem nauczyciela w kształtowaniu postaw.

3. Aktywna współpraca z rodzicami.

4. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

5. Jak motywować uczniów do nauki.

6. Narzędzia budujące długotrwałą motywację.

7. Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z

uczniami.

8. Rytm, ruch, muzyka– zajęcia muzyczno- ruchowe w przedszkolu i klasach 1-3.

9. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.

10. Twórczy uczeń- twórczy nauczyciel. Rozwijanie aktywności twórczej na

zajęciach języka polskiego w klasach 1-3 i 4-6 SP.

11. Scena, to jest takie miejsce – przedstawienia i uroczystości z klasą.

12. Tworzenie szkolnych programów i klasowych planów wychowawczych z

uwzględnieniem potencjału miejsca, czasu i osób.

13. „Ja obserwuję i wspieram, a ty się baw”- czyli diagnoza i terapia poprzez zabawę

w praktyce.

14. Jak zrobić coś z niczego czyli sztuka reżyserii dla każdego. Dobre pomysły

na udaną uroczystość.

15. Spotkanie ze szkolnym teatrem czyli rozwijanie aktywności twórczej

poprzez „zabawę w teatr”.

mgr IGA MALIK – TANIEC, PEDAGOGIKA

1. Programowanie dla dzieci (klasy 0-3) w oparciu o narzędzia Lego Education.

2. „Skoncentruj się” – ćwiczenia i zabawy dla dzieci.

3. Komunikacja oparta na empatii – czyli Porozumienie bez Przemocy w pracy

z dziećmi.

4. Gry, zabawy i łamigłówki logiczne dla przedszkolaków, czyli ćwiczenia oparte

na inteligencji płynnej dla najmłodszych.

5. Świadomość własnego ciała wg Weroniki Sherborne – jako metoda pracy

z dziećmi.

6. Nauka czytania i liczenia metodą globalną Glenna Domana.

7. Techniki pamięciowe i mapy myśli jako narzędzie pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym.

8. Każde dziecko jest inteligentne – czyli indywidualne wzorce myślenia.

9. Tańce integracyjne z różnych krajów świata.

10. Wybrane tańce śląskie i zabawy ludowe w układach dla dzieci.

11. Tańce narodowe Polonez i Krakowiak – jako muzyczne zabawy ruchowe

i obrazki sceniczne dla dzieci.

12. Tańce z różnych stron świata - do wykorzystania w pracy z grupą dzieci.

13. Tańce regionu lubelskiego.

mgr EWA JAGIELSKA – MUZYKA - RUCH

1. „Impresje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentacje, tańce i układy

przestrzenno - ruchowe dla dzieci.

2. „Roztańczone aniołki” - układy przestrzenno-ruchowe, piosenki świąteczne,

instrumentacje.

3. „Powróćmy jak za dawnych lat...” - opracowania ruchowe piosenek z lat

60-tych. Program do wykorzystania na uroczystościach przedszkolnych:

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Piknik plenerowy.

4. Aktywne słuchanie muzyki wg Metody Batii Strauss.

5. Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Przygotowanie do uroczystości

przedszkolnych i w klasach 1-3.

6. „W promieniach słońca” – piosenki o tematyce letniej, tańce i układy przestrzenno

– ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia

roku szkolnego.

7. „Wiosenny prezent dla mamy i taty” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy

przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej

oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

8. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 1.

9. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 2.

10. ”Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno - ruchowe

z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. cz. 3.

11. „Dzień dobry wiosno” cz. 1 - ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne o tematyce

wiosennej.

12. „Dzień dobry wiosno” cz. 2 - ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne o tematyce

wiosennej.

13. „Ciągle pada”, czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno ruchowe z wykorzystaniem

parasoli i nie tylko. cz. 1.

14. „Ciągle pada”, czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno ruchowe z wykorzystaniem

parasoli i nie tylko. cz. 2.

15. „Jestem Polakiem, kocham Polskę”. Kształtowanie postawi wychowanie do

wartości. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych i w klasach 1-3.

16. „Polki poleczki” - układy ruchowe do melodii różnych polek- łatwe układy

choreograficzne do melodii polek, układy taneczne w rytmie polek, polki ludowe

i nie tylko. cz.1

17. „Polki poleczki” - układy ruchowe do melodii różnych polek- łatwe układy

choreograficzne do melodii polek, układy taneczne w rytmie polek, polki ludowe

i nie tylko. cz.2

18. „Z muzyką przez cały rok” – ćwiczenia, piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe

przy muzyce utrwalające pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia, ćwiczenia

z wykorzystaniem rekwizytów i instrumentów perkusyjnych w przedszkolu

i edukacji wczesnoszkolnej.

19. „Stick game” – czyli ćwiczenia, zabawy i układy przestrzenno- ruchowe z wykorzystaniem

kijów , łyżek i klawesów.

20. Wykorzystanie rekwizytów na zajęciach muzyczno-ruchowych z dziećmi

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

21. Dobór repertuaru muzycznego z przykładowymi ilustracjami ruchowymi

i układami przestrzenno – ruchowymi do podanego tematu.

22. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów ZPiT „Mazowsze” dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

23. Układy przestrzenno - ruchowe do utworów muzyki klasycznej dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

24. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych instrumentarium Orffa podczas

zajęć muzyczno - ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

mgr ELŻBIETA MILA-SUSKA – MUZYKA, RUCH

1. Wędrówki po Polsce – zakończenie roku w przedszkolu i szkole Legendy polskie,

Uciekło sikorce pióreczko- scenariusz, dla dzieci młodszych, Wędrówki

Pyzy, Spacer po Lublinie.

2. Muzyka i ruch –układy ruchowe do muzyki.

3. Kolorowe chwilki – piosenki i scenariusze na Dzień

4. Na podwórku koło bramy – wiosna, lato w przedszkolu –scenariusze i piosenki

PTASIE WESELE scenariusz dla 5-6 latków, Wiosenny kotek- scenariusz dla

4-5 latków, Na podwórku koło bramy – scenariusz dla 4-5 latków, Ślimak i kolory

łąki scenariusz dla 3 - 4 latków, Biedroneczka- co kropki pogubiła scenariusz

dla 5 latków, Piosenki na wyprawy dla 5-6 latków

5. Bajki i pantomima –wiosna, lato. Dzień z życia łąki, Calineczka, Brzydkie kaczątko,

Na jagody, Czerwony Kapturek, Kot w butach wg Brzechwy.

6. Wiosenne i świąteczne scenariusze muzyczne w opracowaniu dla dzieci.

7. Co w trawie piszczy? – scenariusze muzyczne o tematyce ekologicznej

i wiosennej z elementami dnia mamy i taty.

8. Zielono mi – program ekologiczny.

9. Podróże małe i duże – program o Polsce i świecie. Scenariusze imprez dla

dzieci z wykorzystaniem muzyki.

10. Zabawy przy muzyce i scenariusze dla maluszków.

11. Jesienne granie – scenariusze i piosenki o tematyce jesiennej.

11. Miniaturki dla mamy, taty i córki – muzyczne scenariusze.

12. Aktywność ruchowa przy muzyce.

13. Bajek świat - bajki i pantomima z wykorzystaniem muzyki klasycznej.

14. Muzyczne bajki – nowy cykl zabaw rozwijających zdolność ekspresji i improwizacji

u dzieci.

15. Barwy jesieni – twórcze scenariusze imprez muzycznych dla dzieci.

16. Kolorowe nutki - piosenki i zabawy z muzyką dla dzieci młodszych.

17. Wszystko gra - scenariusze zabaw i imprez dla dzieci z wykorzystaniem muzyki.

18. Podróże małe i duże – program o Polsce i świecie – scenariusze imprez dla

dzieci z wykorzystaniem muzyki.

19. Opowieści różnej treści - bajki w aranżacji muzycznej i ruchowej dla dzieci.

20. Zimowe opowieści dla Babci i Dziadka – muzyczne scenariusze i piosenki

z okazji Święta Babci i Dziadka.

21. Jesieni pełen kosz - programy artystyczne o tematyce jesiennej.

22. Coraz bliżej Święta – świąteczne programy muzyczne.

23. Z Kolędą w kieszonce - scenariusze i piosenki o tematyce świątecznej.

24. Gdzie mieszka muzyka - scenariusze muzyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

25. Witaj przygodo! – muzyczne scenariusze zakończenia roku.

mgr BEATA M.WASILEWSKA – PLASTYKA

1. „Zwiastuny wiosny – wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne

ozdoby i dekoracje. warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2.„Wiosna, ach to Ty..”- wiosenne i świąteczne ozdoby i dekoracje.

3. Kreatywne warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

zajęć świetlicowych itp.

4. „Kura i jajko - wszystko z papieru i nie tylko.” Wiosenne i świąteczne ozdoby i

dekoracje. Prace plastyczne w przedszkolu i szkole. Warsztaty dla nauczycieli.

5. „Cudownych Rodziców mam – upominki dla Mamy i Taty. Sztuka użytkowa

na zajęciach plastycznych.

6. Zima i święta na zajęciach plastycznych - dekoracje, prezenty „handmad,e ”

prace plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

7. Papieroplastyka, płaskorzeźba i rzeźba w twórczości dzieci w wieku przedszkolnym

i szkolnym - rozwijanie umiejętności przestrzennego widzenia,

wykorzystanie dostępnych materiałów, prezenty na dzień Babci i Dziadka,

Mamy i Taty oraz Święta.

8.„Drugie życie butelki” – ekologiczne prace plastyczne.

9. Cztery pory roku na zajęciach plastycznych – warsztaty dla nauczycieli

przed-szkola i szkoły. Dekoracje i ozdoby.

10.„Jak malowane!” - wielkie rękodzieło na miarę mniejszych rąk - technika decoupage,

jako propozycja prac plastycznych dla dzieci i młodzieży na cztery

pory roku.

11. „Zrób to sam - upominkowy mix” – tworzenie prezentów na Święta, Dzień

Babci i Dziadka, oraz dla Mamy i Taty.

12. „Kolorowy kram” - proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem, wspierające

rozwój motoryczny oraz wyobraźnię dziecka.

13. Tęczowy świat Tie-Dye - technika barwienia tkaniny - warsztaty dla dzieci,

rodziców i nauczycieli. (t-shirts, torba, piórnik,sukienka, spodnie itp.)

14. „Wspólne tworzenie”- warsztaty dla dzieci i rodziców -dekoracje świąteczne,

wiosenne i zimowe, proste formy biżuterii, metoda decoupage, papierowa

wiklina.

mgr MONIKA WRZOS - LOGOPEDIA

1. Logopedyczny niezbędnik nauczyciela przedszkola. Profilaktyka

logopedycz-na. Proste metody rozpoznawania i korygowania wad wymowy.

Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy. Prezentacja pomocy

logopedycznych.

2. Grupowe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój myślenia i mowy.

Inspiracje dla nauczycieli.

mgr KATARZYNA MAŁEK – PEDAGOGIKA

1. Edukacja daltońska w pracy z dziećmi, jako wyzwanie wobec współczesnej

edukacji - sylwetka i poglądy Helen Parkhurst, główne filary edukacji daltońskiej:

samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, plan daltoński w praktyce

przedszkolnej.

mgr WIESŁAW BEDNARCZYK – PEDAGOGIKA, NADZÓR
SZKOLENIA ONLINE

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach

podstawowych w bliskim sąsiedztwie kompetencji kluczowych na poziomie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2. „Chcę być bezpieczny”, czyli profilaktyka uzależnień w szkołach i

placówkach oświatowych.

3. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym.

4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjnokomuni-

kacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

5. Matematyka inaczej, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzie-ci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w połączeniu z nauką programowania

i gry w szachy.

6. „Robotyka dla nauczyciela i dla smyka” – elementy robotyki w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej.

7. Informatyczny warsztat nauczyciela, czyli jak korzystać i jak uczyć dzieci korzystania

z TIK.

8. Bezpieczny internauta, czyli prawa i obowiązki nauczyciela korzystającego

9. w codziennych sytuacjach edukacyjnych z zasobów sieci.

10.Od kodowania do programowania, czyli jak kształtować kompetencje cyfrowe

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

„Eksperymenty i doświadczenia nie tylko z wodą”, czyli jak rozwijać kompetencje

w zakresie nauk przyrodniczych i technologii u dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym. Tworzenie stacji meteorologicznej z materiałów

odpadowych.

11. Jak to jest zrobione?”, czyli rozwijanie kompetencji w zakresie

technologii u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

12. Kompetencje kluczowe, a teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

13. „Jak to zaplanować, zrealizować i dokonać ewaluacji?, czyli rozwijanie innowacyjności

nauczycieli.

14. „Programowanie nie takie straszne” na poziomie edukacji przedszkolnej i

wczesnoszkolnej z wykorzystaniem znanych metod i ogólnodostępnego

oprogramowania.

15. Rozwijanie myślenia komputacyjnego od najmłodszych – zajęcia warsztatowe

z różnych form kodowania, w tym programowanie bez i z użyciem komputera

(kodowanie wizualne: Kodable, Run Marco, LightBot, Baltie 3, Scratch

2). zestawów edukacyjnych .

16. Robotyka dla wszystkich małymi kroczkami – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli

z wykorzystaniem klocków lego We Do 2.0.

17. Warsztat multimedialny nauczyciela – zajęcia warsztatowe z zakresu wykorzystania

darmowych programów narzędziowych wspierających procesy

planowania, realizacji i ewaluacji działań dydaktycznych.

19.Ewaluacja wewnętrzna we wszystkich wymiarach – zajęcia warsztatowe dotyczące

diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji, wnioskowania i

reko-mendacji.

20.Kompetencje kluczowe – diagnoza wstępna, pogłębiona, planowanie działań

wspierających proces ich skutecznego rozwijania.

21. Rozwiązywania trudniejszych zadań matematycznych, czyli jak wspierać

ucznia w procesie przygotowywania się do KANGURA.

22. „Z GEOMETRIĄ NA TY”- zajęcia warsztatowe dotyczące rozwijania

kompeten-cji geometrycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i

wczesnoszkolnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na obserwowanie,

analizowanie, mierzenie, rysowanie, obliczanie, dowodzenie.

23. Awans zawodowy w starej i nowej odsłonie. Jak kontynuować i jak

rozpocząć awans zawodowy zgodnie z nowymi rozporządzeniami?

(kontynuacja awan-su zawodowego według dotychczasowych założeń i

rozpoczynanie awansu zawodowego według najnowszych rozporządzeń)

24. Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i

wcze-snoszkolnym poprzez wykorzystanie bajek i filmów animowanych.

mgr BEATA JAWORSKA - PEDAGOGIKA

1. PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do

wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

2. Metody i formy pracy w klasie(grupie mieszanej), zgodne z nowoczesnymi

koncepcjami kształcenia. Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze

wspomagania rozwoju emocjonalnego małego dziecka. Sposoby podnoszenia

dziecięcej motywacji.

3. TOC (TEORIA OGRANICZEŃ). Metody i formy pracy w przedszkolu i w klasie

pierwszej, zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami kształcenia .

4. Metoda projektów w przedszkolu.

5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.

6. Diagnoza przedszkolna- tworzenie programów

wspomagającokorygujących do pracy indywidualnej.

7. Praca z dzieckiem „trudnym” w przedszkolu.

8. Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej metody

kształtującej zdolności twórcze dziecka „Synektyka”.

9. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o najnowszą podstawę

programową z uwzględnieniem obniżonego wieku szkolnego.

10. Prawa dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

11. Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych.

12. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu.

13. „Dzieci potrzebują Ciszy” - zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i

zimę.

14. Pedagogika zabawy.

15. Gry i zabawy ogólnorozwojowe.

16. Aktywność twórcza czynnikiem wspomagania rozwoju dzieci

przedszkolnych.

17. Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi.

18. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych.

dr TERESA PANAS – PYSCHOLOGIA, PRAWO

1. Wiedza prawna nauczyciela w zakresie prawa rodzinnego, praw dziecka,

postępowania w sprawach nieletnich.

2. Trudne rozmowy z rodzicami – trening dla nauczycieli.

3. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – jak rozpoznawać,

rozmawiać, pracować, kiedy kierować do poradni?

4. Agresja w grupie dzieci – diagnoza, psychoprofilaktyka, terapia.

5. Budowanie samooceny u dzieci i młodzieży.

6. Zagrożenia i zachowania autoagresywne w szkole.

7. Nauczyciel – rodzic - uczeń. Czy jest szansa porozumienia?

8. Sztuka rozwiązywania konfliktów w szkole drogą mediacji.

9. Sztuka rozmawiania - doskonalenie umiejętności prawidłowej komunikacji.

10. Przyjazne przedszkole, przyjazna szkoła-nauczycielowi, dzieciom, rodzicomświadomość

prawna. Projektowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych

w zakresie profilaktyki agresji, przemocy w szkołach i placówkach.

11. Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela - jak sobie poradzić, jak

zapobiegać?

12. Rodzice boją się nauczyciela, czy nauczyciele rodziców?

13. Pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych. Psychopedagogiczna praca z rodziną

uzależnioną od alkoholu/narkotyków.

dr MARTA PAWELEC - PSYCHOLOGIA

1. Emocje i lęki przedszkolaków. Które z nich powinny niepokoić opiekunów?

2. Niegrzeczny, czyli jaki? O dyscyplinowaniu dziecka przez rodziców.

3. Dzieci i młodzież wobec szantażu emocjonalnego.

mgr SYLWIA OLESZKO – PSYCHOLOGIA

1. Zastosowanie integracji sensomotorycznej w pracy z dzieckiem

2. Zrozumieć „trudne” zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym.

3. „Jak mówić, jak słuchać”- skuteczna komunikacja z dzieckiem.

mgr TOMASZ JOŃSKI – RODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH /INFORMATYKA

1. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

2. Zagrożenia internetowe - czy jesteśmy w stanie obronić się przed ich działaniem?

3. Świat internetu, jako czynnik wywierający wpływ na kształtowanie się tożsamości

dziecka.

4. Wirtualny dysk - nieograniczony dostęp do przygotowanych materiałów

dydaktycznych.

5. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. Prezentacje multimedialne, jako

forma przekazu informacji.

lek. med. SŁAWOMIR GAŁASZKIEWICZ – RATOWNICTWO MEDYCZNE

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla nauczycieli.